◀ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

◀ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ مرکز تصویربرداری پزشکی شفا پرتو اصفهان

◀ پژوهشکده اويونيک دانشگاه صنعتي اصفهان

◀ دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ اداره نقلیه دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

◀ مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایشگر چندمنظوره، نمایشگر دیجیتال، سیستم کنترل کننده تلویزیون، Digital Signage،نمایشگر تبلیغاتی، تلویزیون تبلیغاتی، تبلیغات دیجیتال، تلویزیون شهری